“eSports” มาแรง ม.หอการค้า ผนึก เอกชน เปิดธุรกิจเกม

อุตสาหกรรมเกม “eSports” มาแรง ม.หอการค้า ผนึก เอกชน เปิดธุรกิจเกม

“eSports” มาแรงต้องยอมรับว่ายุคปัจจุบันการพัฒนาคอนเทนต์บนดิจิทัล ถือเป็นแนวทางที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกมที่ถือได้ว่าสร้างมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบรับการเติบโตอุตสาหกรรมเกมในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ทั้งยังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีไปในทางที่สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาหลักสูตร “ธุรกิจเกมและ eSports” ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เน้นการเรียนบริหารธุรกิจด้านเกมโดยเฉพาะ

ในยุคปัจจุบันสินค้าและบริการไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้น แต่ยังมีสินค้าและบริการในรูปทรัพย์สินทางปัญญา (virtual goods) ที่ใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ ทั้งด้านเทคโนโลยี ความต้องการของตลาด และด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจออนไลน์ประเทศไทยนอกจากจะมีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตสินค้า และบริการให้กับภูมิภาคแล้ว ในด้านบุคลากรยังถือว่ามีความสามารถที่จะพัฒนาคอนเทนต์ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเกม และสามารถพัฒนาให้กลายเป็นผู้ประกอบการด้านเกม กีฬาอีสปอร์ต และสื่อดิจิทัลได้ “รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์” กล่าว

“ด้วยเหตุนี้ เราจึงร่วมมือกับภาคเอกชนเปิดหลักสูตรธุรกิจเกมและ eSports เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด โดยมูลค่าการเติบโตของตลาดเกมประเทศไทยในปี 2559 อยู่ที่ 8.7 พันล้านบาท ส่วนในปี 2560 ที่ 10.3 พันล้านบาท ซึ่งถือว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดนี้ยังขาดแคลนบุคลากรเป็นจำนวนมากเช่นกัน”

“ในการเรียนหลักสูตรธุรกิจเกมและ eSports จะเน้นการฝึกปฏิบัติ มุ่งให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ และทักษะในการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ และสามารถปรับตัวให้ทันกับโลกดิจิทัล เพื่อรองรับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านวิชาที่น่าสนใจทั้งธุรกิจเกมและอีสปอร์ต, การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การเล่าเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเกมและอีสปอร์ต และโครงงานธุรกิจเกมและอีสปอร์ต”

“อีกทั้งยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลาดเกมในระดับโลก เทคโนโลยีในการพัฒนาเกม การบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่นำมาบูรณาการร่วมกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการไปทำธุรกิจได้จริง”

ไม่เพียงเท่านี้ “รศ.ดร.เสาวณีย์” ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การเรียนในหลักสูตรนี้จะสอนโดยมืออาชีพในวงการธุรกิจเกมและอีสปอร์ตในประเทศไทย โดยที่บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่นอกจากจะร่วมพัฒนาหลักสูตรธุรกิจเกมแล้ว ยังได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเกมและดิจิทัลมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในห้องเรียน ที่สำคัญยังรับนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา เพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำงานในองค์กรเกมและดิจิทัลตั้งแต่ชั้นปีที่ 1

นอกจากนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังเข้ามาให้การสนับสนุนในด้านการวิจัยและพัฒนา โดยวางแผนร่วมตั้งศูนย์วิจัยทรู แล็บ เพื่อเชื่อมโยงนักพัฒนาเกมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างเกมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคอีกด้วย

สำหรับค่าเล่าเรียนในหลักสูตรธุรกิจเกม และ eSports ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตลอดหลักสูตรจะอยู่ที่ 250,000-300,000 บาท

เว็บไซต์ข่าวเกม ข่าวความเคลื่อนไหววงการเกม ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม ทั้งเกมออนไลน์ และ ออฟไลน์ ทั้ง  PC และเกมมือถือ รีวิวเกม แนะนำเกมน่าเล่น พร้อมคู่มือการเล่น สูตรเกมอีกมากมาย  การแข่งขันเกม E-sport แบบเจาะลึก ต้องที่นี่ inwesport